Prof. Dr. Hakkı Şah Yasdıman – Yehova’nın Şahitleri

Yehovanın Şahitleri Kimlerdir?

Yehova’nın Şahitleri son günlerde ülkemizde sıklıkla gündeme gelen bir dini yapılanmadır/teşkilattır. Yehova’nın Şahitleri’nden bahsedildiğinde “Acaba bu insanlar gerçekten kimlerdir ve ne istemektedirler?” gibi pek çok soru akla gelmekte ve zihinleri meşgul etmektedir. Yehova’nın Şahitleri aktif bir şekilde ve ısrarla, “tek gerçek” olarak benimsedikleri, inançlarını yayma çabasındadırlar.

Bu teşkilatın üyeleri amaçlarının hem kendilerini hem de bütün insanlığı yok oluş felaketinden kurtarmak olduğunu söylemektedirler. İnsanlığa alternatif bir anlayış getirdiklerini, bilinen dinlerden daha farklı ve daha gerçekçi olduklarını iddia etmektedirler. İş yerlerinde, okullarda, evlerde, alışveriş merkezlerinde, sokaklarda, duraklarda, otobüslerde, gemilerde, uçaklarda, kısacası fırsat buldukları her zaman, her yer ve zeminde inançlarını anlatmaktadırlar. Şahitlerin bu ısrarlı ziyaret ve faaliyetleri bazı şarkılara, filmlere bile konu olmuş bulunmaktadır.

Örneğin “Kapımı Yehova’nın Şahidi gibi çal” şeklindeki şarkı sözü bunlardan sadece birisidir.
YŞT’nin tarihi ancak yüz yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. Buna rağmen, bugün bu teşkilatın 236 ülkede, 111 bürosu ve vaaz eden milyonlarca şahidi bulunmaktadır. Bu durumu ortaya koyan teşkilat tarafından 2010 senesinde yayınlanan Kule dergisindeki Yehova’nın Şahitleri’nin Dünya Çapındaki 2009 Hizmet Yılı Faaliyet Raporu’nun sonuç bölümündeki rakamlara göre 2009 senesinde toplam 236 ülkedeki Yehova’nın Şahitleri’nin sayısı 7.313.173; cemaat sayısı ise 105.298’dir. Ayrıca, sene boyunca vaftiz edilenler 276.233; sene içinde Kutsal Kitap tetkikine katılanlar 7.619.270; Yıllık Anma Yemeği’nde hazır bulunanlar da 18.168.323 kişidir.

20. yüzyılın hemen başında, Yahudilik’ten ve Hıristiyanlık’tan alıntılarla Amerika’da ortaya çıkan, eklektik yapıdaki YŞT, yukarıdaki rakamlardan da anlaşıldığı üzere, son dönemlerde faaliyet gösteren yeni dini gruplar içinde en dikkati çekenlerdendir. YŞT, o tarihlerden bugüne, üye sayısını önemli ölçüde arttırmış, faaliyet alanını geniş coğrafyalara yaymayı başarmış ve günümüzde artık dev kuruluşlara sahip bir teşkilata dönüşmüş durumdadır.

2011 yılında yayınlanan 2010 yılı faaliyet rakamlarının yer aldığı faaliyet raporunda ülkemizle ilgili şu rakamlara yer verilmektedir: Türkiye’nin nüfusu 71,517,100; şahitlerin toplam sayısı 1,975; sene boyunca vaftiz olanlar 86; Kutsal Kitap tetkikine devam edenler 1,127; Anma Yemeği’ne katılanlar da 3,631 kişi. Bu rakamlara sempatizanlar dahil edilmemiştir.

YŞT 20 sene boyunca iki kattan daha fazla büyümüştür.

YŞT bugün ülkemizde, geçmişe oranla, özellikle ilk ortaya çıktığı tarihten bu yana, fazlasıyla mesafe almış durumdadır. 1891 yılında Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania’nın başkanı olarak, bütün Avrupa’yı bir vaiz sıfatı ile dolaşan Russell’ın İstanbul’u ziyareti sırasında hayal kırıklığı içinde söylediği “Türkiye’de:… bir hasadın olmasını ümit etmek için hiçbir… hakikate karşı hiçbir istidat görmüyoruz.” sözlerinden sonra, bu teşkilatın Türkiye’de epeyce bir yol kattettiği görülmektedir.

Günümüzde Anma Yemeği’nde hazır bulunan sempatizanlar ve halihazırda tarla hizmetinde diyalogların devam ettirildiği “potansiyel şahitler” azımsanmayacak ölçülere ulaşmıştır.

YŞT’nin bugün Türkiye’de 30 civarında cemaati bulunmaktadır. Teşkilatın yakın gelecekteki hedefi ise bu sayıyı 50’ye çıkarmaktır. Bütün çalışmalar bu hedefi tutturmak üzerine yapılmaktadır.

Yehova’nın Şahitleri’nin Faaliyetleri

Şahitler bugün Türkiye’de öncü yardımcıları, daimi öncüler ve özel öncüler gibi pek çok isim ve ünvan altında vaaz faaliyetlerini yürütmektedirler.

Günlük, haftalık, aylık, yıllık ibadet ve toplantılarını rahatça yapmaktadırlar. YŞT’nin düzenlediği bütün bu toplantılarda birçok cemaat özel bir Mukaddes Kitap eğitim programı için bir araya gelmektedir.

Bu bağlamda şahitler Uluslararası Kongreler, Bölge Kongreleri / Bölge Toplantıları, Çevre Toplantıları, Özel Bir günlük İbadet Programları, Rabbin Akşam Yemeği, Ev Mukaddes Kitap Tetkiki, Konuşma Yeteneğini Geliştirme Programı İbadeti, Tanrısal Hizmet Programı İbadeti, Umumi Konuşma ve Gözcü Kulesi Tetkiki gibi toplantılara katılmanın yanı sıra, diğer din ve kültürler hakkında taktik derslerin verildiği başka programlara da devam etmektedirler.

Şahitler düzenli olarak katıldıkları yıllık, aylık toplantılara ilaveten, özellikle de haftada üç gün, “haftalık toplantılar”da hazır bulunmaktadırlar.

Şahitler “tarla hizmeti”nde etkiledikleri sempatizanları, evlerde düzenlenen toplantılara getirmekte, böylece daha rahat ve samimi bir ortamda diyaloglar geliştirmektedirler.

Yine, sempatizanlar düzenlenen yurt içi ve yurt dışı gezilere götürülmekte, gidilen ülkelerde sempatizanların birer şahit olmaları yönünde gayretler sürdürülmektedir.

Ayrıca, yayınlarını dağıtmakta hiçbir sıkıntı ile karşılaşmamaktadırlar.
Bu yayınların başında ise Gözcü Kulesi ile Uyan dergisi gelmektedir.

Türkiye’de bu dergilerden sadece Gözcü Kulesi’nin 15 günde bir çıkan baskısının dağıtılan miktarı yaklaşık olarak 50.000 civarındadır.

Şahitler genelde bu dergileri parasız dağıtmakta, mümkün olduğu kadar çok kişiyi, çok küçük rakamlarla, Gözcü Kulesi ve Uyan dergilerine abone yapmaya çalışmaktadırlar.

Diğer taraftan, teşkilat tarafından milyonlarca basılan ve dağıtılan küçük broşür, büyük broşür, kitapçık, kitap, büyük kitap, külliyat, kaset, film, CD, DVD, VCD vb. yayınların ülkemizde dağıtılan miktarı da azımsanamayacak ölçüdedir.

Yehova’nın Şahitleri sahip oldukları web siteleri ile de rahatça propagandalarını yapmakta, bu sitelerde ve dağıttıkları broşürlerde kendilerine nasıl ulaşılabileceğine dair telefon numaralarını ve adresleri açık bir şekilde vermektedirler.

İstenildiği takdirde, evlere ziyarete gitmekte ve Mukaddes Kitap ile diğer yayınları müzakere etmektedirler.

Bu arada yanlarında götürdükleri yayınları ve teşkilatça hazırlanmış diğer hediyeleri ziyaret ettikleri kimselere ve yerlere hiçbir endişe duymadan bırakmaktadırlar.

Bütün bu faaliyetleri de, yasaların kendilerine verdiği imkanları kullanarak, yasal bir zeminde gerçekleştirdiklerini söylemektedirler.

YŞT bugün Türkiye’de, özellikle Ege Bölgesi merkez olmak üzere, Marmara Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi’nde aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir.

YŞT’nin başarısını, kararlı ve ısrarlı bir faaliyet yürütmesini sağlayan, otoriter merkezi bir idari sistemdir.

Bu sistem askeri teşkilat sistemine benzemekte, sistemin başı olan yönetim kurulunun hazırladığı plan ve program ile dünyanın her tarafındaki şahitler disiplinli bir şekilde sevk ve idare edilmektedir.

Bu teşkilatın düzenlediği, organize toplantılar, yeni üyeleri yetiştirmek, şuurlandırmak için tertiplediği kurslar etkili olmaktadır.

Yine bu teşkilatın, başta medya olmak üzere, sahip olduğu parasal güç ve iyi yetişmiş insan unsuru da başarıyı getirmektedir.

Yehova Nereden Geliyor?

Kutsal Kitap’ta Yehova evrenin yaratıcısı, mutlak güce sahip Tanrı’nın özel ismi olarak kullanılmaktadır. Buna göre, Yehova Tanrı’nın ebedi ismidir. YŞT bu ismin orijinal İbranice metinlerde yaklaşık 7000 defa geçtiğini ileri sürmektedir. Örneğin bu metinlerden birisi şöyledir: “Ben Yehova’yım, ismim odur.” YŞT buna rağmen tercümelerde Yehova ismi yerine büyük harflerle RAB kelimesi yazıldığını belirtmektedir. Dolayısıyla tercümelerde Yehova ismine yer verilmemektedir. YŞT tercümelerle ilgili bu türden tenkitlerden sonra, şahitlerle Yehova ismi arasında bir ilgi kurmaktadır.

YŞT’nin beyanına göre, Yehova’nın Şahitleri adlandırması şahitlerin hem Yehova hem de O’nun Tanrılığı ve amaçları hakkında şahitlikte bulunduklarını gösteren tanımlayıcı bir isimdir. YŞT, Yehova’nın Şahitleri isminin İşaya’nın 43. babında geçen bir metne dayandığını söyler.

Bu bapta dünya sahnesinin bir mahkeme salonu gibi tasvir edildiğini belirtir. Bu sahnede bütün ulusların tanrılarına, haklı olduklarını iddia ettikleri davalarını kanıtlayabilmek üzere, şahitlerini getirmeleri söylenir. Şayet bunu yapamazlarsa, o takdirde Yehova’ya şahitlik edenleri dinlemeleri ve hakikati kabul etmeleri gerektiği ifade edilir ve böylece bir çağrıda bulunulur.

Bu metinden hareketle, YŞT Tanrı’nın kendisine hizmet edenlere şöyle dediğini kaydeder: “RAB diyor: Siz şahitlerim ve seçtiğim kulumsunuz, ta ki, bilip bana inanasınız ve ben O olduğumu anlayasınız; benden önce Allah olmadı ve benden sonra olmayacak. Ben RAB’im; ve benden başka kurtarıcı yoktur.”

YŞT, Yehova’nın Şahitleri’nin bu metinde geçen şahitlerimsiniz ifadesinden yola çıkarak bu ismi kullandıklarını bildirmektedir.

Adem’den Beri Yehova’nın Şahitleri

YŞT, şahitlerin tarihin çok eski dönemlerinden beri var olduklarını söyler. Buna göre, Yehova Tanrı’nın, İsa’nın doğumundan önceki binlerce yıl boyunca da şahitleri bulunmaktaydı.

YŞT, İbraniler kitabının 11. babında imanlı kişilerin bazılarının adlarının sayılmasından sonra, İbraniler 12:1’de şunlar söylenmektedir der:

“Bu kadar büyük şahitler bulutu etrafımızı kuşatmış olduğundan her ağırlığı ve bizi kolayca saran günahı bırakarak, imanı başlıyan ve tamamlayan İsa’ya bakarak biz de önümüze konulan koşuyu
sabırla koşalım.”

YŞT, bu metinden yola çıkarak, şahitlerin tarihinin çok eskilere dayandığını ileri sürer.

İsa’nın Pontius Pilatus’a “Ben bunun için doğmuşum ve bunun için dünyaya geldim ki, hakikate şehadet edeyim” sözlerini dikkate sunan YŞT bu metinle şahitler arasında ilgi kurar.

Yine İsa’nın “sadık ve hakiki şahit” diye adlandırılmasını gündeme getiren YŞT buradan da yine şahitler ile İsa arasında bir bağ kurar ve şahitlerin İsa zamanından beri varlığına malzeme olarak kullanır.

İsa’nın öğrencilerine “Ruhülkudüs üzerinize gelince, kudret alacaksınız; Yeruşalim’de; bütün Yahudiye’de, Samiriye’de ve dünyanın en uzak yerine kadar şahitlerim olacaksınız.”

Sözlerini de şahitliğin çok eskilere dayandığı hususunda bir delil olarak kullanan YŞT, aslında şahitliği Adem peygamber dönemine kadar götürür. İlk şahidin de Adem’in oğlu Habil olduğunu ifade eder.

Yehova Şahitlerinin Temel İnançları

Yehova’nın Şahitlerinin temel inançları ana hatlarıyla kırk dört başlık altında toplanmıştır.

Bu inançların ilk iki başlığı Kutsal Kitap; üçüncüsü Tanrı Yehova; dört ile onbir arası da İsa Mesih’in mahiyeti, insan öncesi hayatı, doğumu, yeryüzündeki yaşamı, ölümü, dirilişi ve şu andaki yaşamı ile ilgilidir. Diğer başlıklar altında ise, Gökteki Tanrısal krallık; yeryüzünün geleceği; Armegedon Savaşı; insanları gelecekte neyin beklediği; son günlerde yaşanıldığı; insanın ölme nedeni; ruhun ölümle yok olduğu; Cehennemin bulunmayışı; kaderin olmayışı; ölümden kurtulmanın yegane çaresinin yeniden diriltilmekten geçtiği; Adem’den miras alınan günahın sona ereceği; 144.000 kişinin Mesih’le göğe gideceği; Yahudilerin Tanrı önünde bir ayrıcalıklarının bulunmadığı; İsa’nın cemaati kendi üzerine bina ettiği; duanın İsa vasıtasıyla yapılması gerektiği; suretlerin-resimlerin reddedilmesinin zorunluluğu; ispirtizma, ruhçuluk, büyücülük, falcılığın mekruh addedilen cincilikten sayıldığı; şeytanın dünyanın görünmez yöneticisi olduğu; dinlerarası faaliyetlere iştirak edilemeyeceği;

Dünyanın değil Tanrı’nın kanununa uyulması lazım geldiği; dünyadan uzaklaşmanın gerekliliği, bedene kan alınmaması, bildirilen ahlak standardına uygun yaşanılması, Sebt gününün kaldırıldığı, dinsel rütbelerin bulunmadığı, insanın tekamül etmeyip, yaratıldığı, İsa’nın hizmette bir metot bıraktığı; Vakfın vaftizle sembolize edildiği, Yehovanın Şahitlerinin hakikati tüm insanlara bildirmekle yükümlü oldukları gibi inançlar yer almaktadır.

Yehova’nın Şahitleri’nin Kutsal Kitabı, Hristiyanlığın Kutsal Kitabıdır. Bu kitabı kendilerine uyarlayarak sundukları için Hristiyan aleminin tepkilerini almışlardır.

Yehova Şahitleri sakramentlerden vaftiz ve evharistiya ayinlerini kabul ve tatbik ederler. Yehovanın Şahitleri ibadetlerini Krallık Salonları’da yaparlar. Mabette resim, heykel haç mum yakma tesbih Tanrının resmini yapma adetlerine karşıdırlar.

Ruhani sınıfı, dini rütbe veya unvanları kabul etmezler. Pesah (mayasız ekmek) Bayramını, sünnet olmayı, domuz eti yememeyi ve (on emirde yer alan) Cumartesi gününü istirahatle geçirmeyi vb.esasları benimsemezler. Cennetin dünyada olacağını kabul eder, Ahirete inanmazlar.

Ruhun ölmezliğini kabul etmezler. YŞT’ye göre son günlerde yaşanmaktadır. İnsanlık, Âdemin günahlarından dolayı ölmektedir. İnsan günahı, ölümle birlikte yok etmektedir.

Ölüler, insanlığın müşterek mezarına gidecektir. Ölümden kurtulmak için yegâne ümit, diriltilmektir. Bu da Yehova Şahidi olmaya bağlıdır. Cehennem diye insanların ruhlarının azap çektikleri bir yer bulunmamaktadır. Kader inancı yoktur. Din, sadece Yehova Şahitlerinin’kidir. Diğerleri sahtedir.

Şeytan, bu dünyanın görülmez yöneticisidir. Yehova Şahidi, dinlerarası işbirliği faaliyetlerine katılamaz. Yehova Şahidi, kendini bu dünyadan uzak tutmalıdır. Yehova ´nın şahidi, Yehovanın askeridir, askerlik yapmaz, bayrağı, sancağı, vatan sınırlarını, milli marşı, milli duyguları kabul etmez.

Ağızdan veya başka bir yolla bedene kan almak “ Tanrının Kanunu” nun ihlalidir. Noel’de ya da Paskalya’da özel bir yemek yenilmez. Çam ağacı süslemek Noel Baba denilen ‘Nikolaus’ gibi şahıslar için anma ayinleri düzenlemek gibi adetler benimsenmez.

Vaftiz çocuklara değil, yetişkinlere ve tamamen suya daldırmakla yapılır. Yehova Şahitleri prensip olarak yaşadıkları ülkede siyasi ve politik yapılanmayı, devlet sistemini kabul ederler. Hiçbir şekilde siyasetle ilgilenmezler.

Şahitler, sürekli olarak, çok yakında gerçekleşeceğine inandıkları “Armagedon” korkusu içinde bulunmaktadırlar. Şahitlerin inancına göre, bu sürecin getireceği olumsuzluklardan kurtulmanın çaresi, bir şahidin teşkilatını ve davasını desteklemesidir.

Bu ise, teşkilatın hizmetinde olmayı, verilen görevleri tam bir şekilde ve büyük bir teslimiyetle yerine getirmeyi gerektirmektedir.

Dolayısıyla, şahitler Armagedon gelmeden yapabileceklerinin en iyisini süratle yerine getirmek zorundadırlar.

Sonuç

Yehova’nın Şahitleri %99’u Müslüman olan Türkiye’de faaliyetlerini rahatlıkla yapmakta, kendilerine kimse karışmamaktadır.

Türkiye’de yaklaşık bir asırlık geçmişi olan YŞT, bu geçen sürede, beklentilerinin üzerinde bir neticeye ulaşmış durumdadır.

Bu sonucun elde edilmesinde, ülkemizdeki hoşgörü ortamının yanı sıra, yapılan yasal düzenlemelerin katkısından da söz etmek gerekmektedir.

Şahitler bugün Türkiye’de yasal bir zeminde işyerlerini, evlerini dolaşmakta, ellerindeki yayınları fırsat buldukları her zaman ve yerde dağıtmaktadırlar.

Elbette YŞT’nin ülkemizdeki başarısını sadece hoşgörü ve yasalar bağlamında değerlendirmek yeterli değildir.

YŞT’nin internet ortamından fazlasıyla yararlanması, yayınlarını ücretsiz dağıtması, şahitlerin ısrarlı ziyaretleri, düzenlenen toplantılar ve bu toplantılarda geliştirilen samimi diyaloglar, sunulan yurt dışı seyahat imkanları gibi pek çok sebep insanların bu teşkilata ilgisini artırmaktadır.

Ekonomik sorunlar, eğitimden, aileden vs. kaynaklanan problemler, değişik dinlerin hizmetinde bulunan kişi ve kurumlarda görülen zaaflar ve hatalar gibi nedenler, dünyanın her tarafında olduğu gibi, ülke insanımızı de arayışa itmekte, YŞT’nin mesajları bu konumdaki insanların bir kısmına cazip gelmektedir.

Diğer taraftan, bazı kimseler de bizzat araştırmalarının sonunda huzuru YŞT’de bulduklarını söyleyerek bu teşkilata gönül vermektedirler.

Dolayısıyla, maddi ve manevi arayış içerisinde olan kimselerin bir kısmı, farklı nedenlerle, kendilerini bu teşkilatın içinde bulmaktadırlar.

Netice olarak, Yehova’nın Şahitleri Teşkilatı dünyanın her tarafında olduğu gibi, Türkiye’de de yeni taraftarlar bulmaya devam etmektedir.

haber revizyon 2014 temmuz yehovanın şahitleri 1 haber revizyon 2014 temmuz yehovanın şahitleri 2 haber revizyon 2014 temmuz yehovanın şahitleri 3 haber revizyon 2014 temmuz yehovanın şahitleri 4 haber revizyon 2014 temmuz yehovanın şahitleri 5 haber revizyon 2014 temmuz yehovanın şahitleri 6 haber revizyon 2014 temmuz yehovanın şahitleri 7 haber revizyon 2014 temmuz yehovanın şahitleri 8HABER REVİZYON DERGİSİ TEMMUZ 2014