Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN Özel Röportaj

Haber Revizyon, Türkiye’de kadın ve sosyal politikalarla ilgili sorularını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN’e yöneltti.

Haber Revizyon: Türkiye’de kadın olmak sizce ne demek?

Fatma ŞAHİN: Türkiye kadın-erkek eşitliği konusunda tarihi, kültürel ve dini temellere dayanan köklü bir deneyime sahiptir. Bu deneyim Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum yanında, binlerce yıllık tarihi ve dünya coğrafyasına yayılan kültür ve medeniyetinden de kaynaklanmaktadır.

Kadın hareketi açısından; Osmanlı Devleti’nde atılan temel, Cumhuriyet döneminde daha da güçlenmiştir. Türkiye’de kadın hareketi; dünya tarihi açısından da istisnai ve özgün bir tarihsel deneyime sahiptir. Kadınların ilerlemelerine ve güçlenmelerine ilişkin olarak günümüzde alınan bütün kararlarda ve uygulanan bütün politikalarda bu tarihsel deneyimin yansımalarını görmek mümkündür.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1923 yılından itibaren Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen reformlar, bir yandan kadının yurttaşlık haklarını kazanmasını, diğer yandan Türk toplumunun yeniden yapılanmasını sağlamıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında; laik hukukun benimsenmesi ile kadınların eğitim, çalışma yaşamı, siyaset gibi kamu alanlarına açılması mümkün kılınmış ve eşitlikçi kamu politikaları ile devlet bu katılımı özendirmiş ve desteklemiştir. Türk kadınlarına 1930’da yerel, 1934’te de genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı birçok Batı ülkesinden önce tanınmıştır. Son on yılda kadın hakları konusunda yasal alt yapı hızla genişletilmiştir.

İnancımız ve değerlerimiz kadını hep üst bir yerde konumlandırmıştır. ‘Anadolu’ ismi bile kadınımızın ülkemizdeki değerini gösteren bir kavramdır. Kimse bazı münferit olaylardan yola çıkarak kadınımızı hak ettiği yerden aşağıya indirmeye çalışmasın. Biz “güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye” diyoruz ve kadının konumunu bu noktada belirliyoruz.

Haber Revizyon: Toplumda şiddet duygu ve davranışlarının azalması için nelere ihtiyaç var? Burada kadınlara düşen rol nedir?

Fatma ŞAHİN: Şiddet sadece Türkiye’nin değil dünyanın sorunu. Bu sorunu nasırlaşmış yüreklerle çözemeyiz. Sevgi toplumu, vicdan toplumu olmak zorundayız. Bunu başarmak için yaklaşık 1,5 yıldır önemli bir çalışma yapıyoruz. Gelinen noktada dünden çok iyiyiz.

Nedenleri ve sonuçları bakımından çok boyutlu bir sorun alanı olan şiddetle mücadelenin ancak çok yönlü ve kapsamlı çalışmalarla ve bütüncül bir yaklaşımla mümkün olabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu alanda ilgili tüm tarafların belirli bir program dahilinde kararlı, sistemli ve eşgüdümlü müdahale ve mücadelesine ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm kurum ve kuruluşların aynı bakış açısıyla hareket etmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu bağlamda şiddetle mücadelede; gerekli yasal alt yapının oluşturulması, farkındalık yaratmak amacı ile eğitim-seminer-çalıştaylar düzenlenerek görsel ve basılı materyal üretilmesi, gerekli koruma-destek ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çok önemlidir.

Öte yandan şiddetin bir sonuç olduğu unutulmamalıdır; bu nedenle, şiddet henüz yaşanmadan müdahale edebilmek ve şiddeti yaratan etkenleri ortadan kaldırmak önemlidir. Bu nedenle, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm plan ve politikalara yerleştirilmesi, yasalarda kadın erkek eşitliğinin sağlanması, insan hakları ve eşitlik konularının okul müfredatlarına yerleştirilmesi, bu konulara yönelik eğitimlerin çok küçük yaşlardan itibaren yürütülmeye başlanması, aile içi iletişim, çatışma çözme ve öfke kontrolü gibi programların yaygınlaştırılması, olumsuz örf ve adetlerin dönüştürülmesi yaptığımız çalışmaların temelini oluşturmaktadır.

Ayrıca şunu belirtmek gerekir ki kadına yönelik şiddet ya da aile içi şiddet bir insan hakkı ihlalidir ve toplumsal gelişme önünde de büyük bir engeldir. Bu anlamda bunu sadece bir kadın sorunu olarak değerlendirmemek gerekmektedir. Bu kapsamda konuyla ilgili olarak yalnızca kadınların mücadele etmesi ya da konu hakkında yalnızca kadınların bilgilendirilmesi ve kadınların farkındalığının sağlanması yeterli olmayacaktır.

Kadına yönelik şiddet bir kadın sorunu değil, toplumsal bir sorundur ve ancak kadınıyla, erkeğiyle, genci, çocuğu, yaşlısıyla tüm bireylerin sürece dahil olması, tüm bireylere yönelik olarak konu hakkında ve kadın erkek eşitliği ve önemi konusunda bilinç-duyarlılık ve farkındalık çalışmaları yürütülmesi gerekmektedir.

Haber Revizyon: Büyük şehirlerde yaşayan, oturduğu evin etrafı dışında yaşadığı şehri tanımadan ve görmeden yıllar geçiren kadınlarımız ve çocuklarımız var. (Örneğin; İstanbul’da yaşayıp denizi görmemiş, Gaziantep’te yaşayıp Kale’yi görmemiş) Bu kadın ve çocukların yaşadıkları şehirlerde sosyal ve kültürel uyumunu sağlamak için neler yapılmalıdır?

Fatma ŞAHİN: Eğitim, üretken ve kaliteli bir yaşamın önkoşuludur. Günümüzde dünyada yaşanan hızlı değişim ve gelişme süreci, toplumsal değişim ve dönüşümlere duyulan ihtiyacı artırmakta, dünyadaki bu değişim ve gelişmeleri izleyerek uyum sağlamak ve yönlendirmek toplumların geleceğe yönelik önemli hedefleri arasında yer almaktadır. Belirlenen hedeflere ulaşmada anahtar kavram, eğitimdir. Bu nedenle günümüzde bir toplumun bireylerine vereceği eğitimin niteliği ve etkinliğinin artırılması, toplumun tüm kesimlerini içine alması büyük önem taşımaktadır.

İkincisi istihdam. Kadınların ekonomik hayata etkin katılımı, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın en önemli parametrelerinden biridir. Uluslar arası deneyimler, kadınlar ile erkekler arasında daha fazla ekonomik eşitliğin sağlanması ile yoksulluğun azaltılması, daha yüksek milli gelir ve daha iyi yönetişim arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Başardığımız önemli bir şey var. 2008 yılında dünyada büyük bir kriz çıktı. İşsizlik yükseliyor. Erkek işsizlik oranını düşürmeye çalışan bir dünyada, büyük bir istihdam paketinde biz pozitif ayrımcılık sağladık. Kadın ve genç çalıştırıyorsan, kadında üst sınır da yok, işveren payını devlet öder şeklinde. İstihdam paketi maddesi, beş yıl kademe, %4 gibi net bir artışı beraberinde getirdi. %24’ten %30’a çıkan bu oran önemli bir artıştır.

Kadınların bu sorununun çözümünün ana formülü eğitimde fırsat eşitliği ve istihdama katılım diyorum.
Diğer taraftan yerel yönetimlere büyük görev düşüyor. Kadınları merkeze alan politikalar hazırlamak ve kadınların hayatlarına dokunmaları gerekiyor. Ak Parti’nin belediyecilikte sağladığı başarının emelinde insan odaklı çalışma anlayışı bulunmaktadır. Belediyelerin sosyal ve kültürel faaliyetleri şehirlere ve insanlara büyük katkılar sağlamaktadır.

Haber Revizyon: Boşanmanın önlenemediği durumlarda, boşanma sonrası dönemde özellikle bekar annelere yönelik, süreci psikolojik, sosyolojik olarak yönetmelerine ve çocuklarıyla sağlıklı iletişimi sürdürmelerine destek veren, boşanma sonrası danışmanlık veya koçluk gibi Bakanlığınızın sunduğu hizmet veya çalışmalar var mıdır?

Fatma ŞAHİN: Yapılan araştırmalar en güçlü yanımızın aile olduğunu göstermektedir. Biz ailelerin parçalanmaması için çok önemli üç çalışmayı hayata geçirdik. Bunların ilki “Evlilik Öncesi Eğitim”… Bakanlığımız tarafından hazırlanan Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile evlilik başvurusunda bulunan çiftlere farkındalık eğitimi başlatıldı. Bu çalışmaya, Türkiye Belediyeler Birliği ile yapılan protokol çerçevesinde ülke genelinde Bakanlığımız İl Müdürlükleri ve Belediyeler tarafından uygulanarak yaygınlaştırılmasını sağlamak için eğitici eğitimleri ile başladık ve eğitici eğitimlerini tamamladık. İllerde belediyeler ve bakanlığımız birimleri evlenecek çiftlere eğitime de başladı.

Aile bütünlüğü gelecek için çok önemli. Yaptığımız araştırmalar gösteriyor ki çiftler çok erken boşanma kararı alıyor. Bunun için de “Boşanma Süreci Danışmanlığı” çalışmasını hayata geçirdik. Boşanma sürecinde ve sonrasında çiftlerin ve çocuklarının karşılaştığı sorunlar ve bunların çözümüne yönelik aile destek ve aile danışmanlık hizmetleri ile ailelerin desteklenmesine yönelik pilot uygulama çalışmalarını 5 ilde, Ankara, İzmir, Karabük, Kırıkkale, Burdur’da başlattık. Şuana kadar yaklaşık 400 çift danışmanlık için merkezlerimizden faydalanmış ve 75’e yakın çiftte evliliklerini devam ettirme yönünde karalarını olumluya dönüştürmüştür. Bu çok önemli bir sonuçtur.

Pilot çalışmasını tamamladığımız bir diğer önemli projemiz Aile Sosyal Destek Programı. Müracaata dayalı hizmet sunumunun yanı sıra, arz odaklı hizmet anlayışı ile haneye ve kişiye özel hizmet sunmak üzere Aile Sosyal Destek Programının Karabük ve Kırıkkale illerinde pilot uygulamasını başlattık. Aile gelip başvurmadan biz aileleri tanıyıp testi kırılmadan yardımcı olacağız. Önümüzdeki süreçte en önemli hedefimiz bu projeyi tüm yurt geneline yaymak. Boşanan ve desteğe ihtiyaç duyan kadınlarımıza hem psikolojik hem de maddi destek vermekteyiz.

Haber Revizyon: Kadınların işgücüne ve ülke ekonomisine katkısı önemle üzerinde durduğunuz bir konu. Bununla
ilgili de birçok proje başlattınız. Önümüzdeki 5 yıl için bu alanda nasıl bir gelişme hedefliyorsunuz?

Fatma ŞAHİN: Ülkemizde son yılda kadın istihdamı alanında izlenen politikalar ve yürütülen projeler sayesinde kadınların işgücüne katılımında ve istihdamında önemli artışlar gerçekleşmiştir. 2004 yılında kadınlardaki işgücüne katılma oranı 23,3 iken 2011 yılında bu oran yüzde 30’a yükselmiştir. Bu kapsamda kadın istihdamı ve girişimciliği konusunda önemli çalışmalar yürütülmektedir.

2023 hedeflerimiz arasında kadınların işgücü istihdamını yüzde 35’e yükseltilmesi yer almaktadır.

Yeni Dünya düzeninde, kadınları küresel ekonominin kurtarıcısı olarak görüyoruz. Türkiye’de özellikle kadın girişimciyi teşvik etmek ve kadın istihdamını arttırmak için; kadın eğitiminden üretimine ve kadının kapital, teşvik ve sermayeye ulaşmada yaşadığı problemleri çözmek için birçok protokol imzalıyoruz.

Normal olarak işleyen süreçte, ekonomik verilere göre, 2023’te hedeflenen kadının işgücü istihdamının %35 olması, halihazırda beklenen bir sonuçtur.

Belirlenen hedeflerle, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek politikaların birbiri ile uyumlu yada hedeflerin beklenen olası sonuçların üzerinde olması gerekli ve hatta zorunludur.

Haber Revizyon: Bazı gelişmiş ülkelerde çalışan ve ekonomik bağımsızlığını elde eden kadınların sayısının artması, erkeklerin evde kalıp çalışmaması ve kadının tüm ailenin sorumluluğunu omuzlaması gibi bazı durumlar ortaya çıkardı. Türkiye’nin geleceği için böyle durumlar söz konusu olur mu? Bu tür durumların önlenmesi için ne gibi önlemler almak gerekir?

Fatma ŞAHİN: Böyle bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Bir ülkenin ekonomik refahı ve kalkınmışlığı açısından kadının işgücü piyasası içinde yer alması son derece önemlidir. Bilindiği üzere istihdama katılma, kadının güçlenmesinin en önemli aracıdır. Ülkemizde de kadınların çalışma yaşamına dahil olmaları, sosyal kalkınmanın önemli bir koşuludur. Kadın emeğini görünür kılan ve toplumsal yaşamda birey olarak var olmasını sağlayan ücretli istihdam, kadının; sosyal, kültürel ve politik haklara, fırsat eşitliğine ulaşmasının en etkili yolu olmaktadır.

Bununla birlikte kadının çalışma yaşamına katılmasının toplum ve kadınlar açısından olduğu kadar erkekler açısından da olumlu sonuçları vardır. Aileyi geçindirme sorumluluğunun asıl olarak erkeğin görevi olarak görülmesi durumunda erkekler daha fazla iş yükü ve stres altına girmektedir. Çünkü geçimi sağlayan koruyucu insan rolünden vazgeçmek gibi bir seçenekleri yoktur.

Bir işi olması durumunda da sürekli çalışıyor olma zorunluluğu nedeniyle çocuklarına ve eşine yeterince zaman ayıramama sorunuyla yüz yüze kalmaktadır. Oysa iş ve aile yükümlülüklerinin erkekler ve kadınlar arasında dengeli bir biçimde paylaştırılması sağlıklı ailelerin temelini oluşturmaktadır. Böylece hem erkekler hem kadınlar ekonomik ve sosyal hayattaki fırsatlara eşit erişim sağlamış ve sorumlulukları da eşit olarak paylaşmış olacaktır. Ayrıca kurumsal bakım hizmetlerine erişimin artırılması söz konusu yükümlülüklerin hafifletilmesine ve çocukların kaliteli bakım olanaklarına ulaşması açısından büyük önem arz etmektedir.

Haber Revizyon: Türkiye’nin tek kadın Bakanı olmak sizin aile hayatınızı, anneliğinizi, eş oluşunuzu nasıl etkiliyor ve aile huzur ve bütünlüğünü korumak için sizin örnek olarak uyguladıklarınız veya önerdikleriniz neler?

Fatma ŞAHİN: Hayat planlandığı zaman ‘’iyi bir eş’’, ‘’iyi bir anne’’, ‘’iyi bir iş kadını’’ olmamak için bir sebep bulunmadığını belirtmek isterim. Ailemizde oturttuğumuz bir yapı var, birbirimize sevgi, saygı, bağlılık ve güven. On yıldır siyasette daha öncede özel sektörde hep yoğun bir tempoda çalıştım. Bu yoğunlukta en büyük desteği eşimden, anne ve babamdan aldım. Çocuklarıma annem baktı.

İş hayatındayken yakınların desteğini almak çok önemli. Birlikte olduğumuz saatleri kaliteli geçirmeye çalışıyoruz. Bir karar vereceksek hep birlikte istişare ederek alıyoruz.

Ben diyorum ki zamanı verimli ve kaliteli kullanmak önemli. Bütün gün beraber olup birbirleriyle ilgilenmeyenler var, bir de bir saatlik beraberliğe çok şey sığdıran. Önemli olan paylaşmak.

Haber Revizyon: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Türk kadınlarına hangi mesajı vermek istersiniz?

Fatma ŞAHİN: İşçi kadınların çalışma saatleri ve ücretlerinin düzenlenmesi amacıyla 8 Mart 1857’de başlattıkları mücadele bugün tüm dünyada kadınların hayatın tüm alanlarında yaşadıkları ayrımcılığın ortadan kaldırılması amacıyla yapılan çalışmaları, daha eşit bir dünyada yaşama isteklerinin simgesi bir gün haline gelmiştir.

Demokrasinin, ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel kalkınma kadınların toplumun her alanına etkin katılımı, tüm hak ve özgürlüklerden eşit yararlanması ile mümkündür. Ülkemizde, ‘kadının insan hakları’ ve ‘eşitlik’ bakış açısı ile hukuk, eğitim, sağlık, istihdam, sosyal yardım alanlarında belirlenen ve uygulanan politikalar kadınlarımızın daha da güçlenmesine katkı sağlamaktadır.

Ülkemiz ve dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar gününün; eşitlik, adalet, hakkaniyet duygularının hakim olduğu bir Dünyada yaşamaya ve daha iyi bir gelecek inşa etmeye fırsat sağlamasını diliyorum.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN’e sorularımızı cevapladığı için teşekkür ediyoruz.

———————————————————————————————————————————————–

Haber Revizyon directed its questions on women and social policies in Turkey to the Minister of Family and Social Politics, Mrs. Fatma ŞAHİN.

Haber Revizyon: What does it mean to be a woman in Turkey for you?

Fatma ŞAHİN: In terms of the equality of women and men, Turkey has deep-rooted experience on historical, cultural and religious basis. This experience originates from its geographical location, as well as its thousands of years history, its culture and civilization which has spread over the world.

As for the woman’s movement; the basis set up at the Ottoman Empire became stronger during the Republic era. Woman’s movement in Turkey has an exceptional and genuine historical experience in terms of world history. On the matter of women’s improvement and power, it is possible to see the reflections of this historical experience in all the decisions made and the applied policies.

Following Atatürk’s leadership, the reforms made since 1923 when the Turkish Republic was founded, have not only provided women to gain citizenship rights but also the re-structuring of the Turkish society.

During the first years of the Republic and with the adoption of a secular law, it was made possible for women to function in public areas such as education, working life, politics and the government has encouraged and supported this contribution with the egalitarian public policies. In the local elections in 1930 and in the national elections in 1934, the Turkish women have been granted the right to vote and to be elected way before many Western countries. In the last decade, the legal background for women’s rights has promptly been expanded.

Our belief and values have always put women to an upper position. Even the name “Anatolia” is a concept reflecting their value. Should no one try to pull down our women from where they deserve by evolving out of some exceptional incidents. We say “strong women, strong family and a strong Turkey” and this is the point we determine the women’s position.

Haber Revizyon: What is required to decrease the emotional and behavioral violence? What is the women’s role in this?

Fatma ŞAHİN: Violence is not only the problem of Turkey but also the rest of the world. We cannot solve this problem with hearts that became callous. We have to be a society of love and conscious. In order to achieve this, we have been working strictly for almost 1,5 years. What we have achieved is much better than yesterday.

It would not be wrong to say that fighting against violence, which is a multi-dimensional problem area in terms of causes and effects, would only be possible with well-rounded and extensive practices and a holistic approach.

All related parties are required to intervene and struggle against this issue systematically and coordinately within a certain program.

In the context of fighting against violence; it is of high importance to constitute the required legal basis, create visual and printed materials by organizing trainings-seminars-workshops to raise awareness, improve and popularize the necessary protection-support and rehabilitation services.

On the other hand, it must not be forgotten than violence is a consequence; therefore, it is crucial to prevent violence before it happens and to eliminate factors that lead to it. For this reason, placing the social gender equality in all the plans and policies, providing legal equality between women and men, contextualizing human rights and equality in curriculums, facilitation of education on these topics beginning from very young ages, extension of programs such as communication among family members, conflict resolution and anger management and transforming negative manners and customs make up the basis of these studies.

In addition, it must be indicated that violence against women or in-family violence is a violation of human rights and it is a huge obstacle against social development. Therefore, it should not be considered only as the women’s problem. Within this scope, only women’s fight or informing only women and raising their awareness alone would not be adequate. Violence against women is not only the problem of women but also a social issue. All women, men, teenagers, children and the elderly should be involved in the process and consciousness-sensibility and awareness studies for all individuals must be run about the issue and the importance of the equality of men and women.

Haber Revizyon: In big cities, we have women and children who spend years without knowing and seeing beyond their neighborhood. (For example; lives in Istanbul but has never seen the see or lives in Gaziantep but has never seen the Castle.) What should be done for these children and women for their cultural adaptation to the cities they live in?

Fatma ŞAHİN: Education is the prerequisite to a productive and a quality life. The rapid process of change and transformation in today’s world increases the requirement for social changes and transformations. Following, adapting and directing these changes and transformations are among societies’ important goals fot the future.

Education is the key concept in reaching these goals. For this reason, in today’s world; improving the quality and the efficiency of the education that a society provides for its individuals and involving all levels of society is of high importance.

Employment is the second one. Active participation of women in economic life is also one of the most important parameters of sustainable development. International experiences reflect that there is a correlation between diminishing poverty by providing more economic equality between men and women and a higher national income and better governance.

There is something we have succeeded. In the world a huge crisis started in 2008. Unemployment is increasing. In a world which is trying to alleviate unemployment rate, we have provided positive discrimination on women in a big employment package. If you have women or teenage employees, there is also no upper limit in women; the state pays for the employer’s share. The employment package item brought 5 years of degree and a 4 % net increase along. This ratio which went up 24% to 30 % is a significant increase.

I say that the main formula to the solution of this problem of women’s is the equal opportunities in education and participation in employment. On the other hand, local authorities have a huge duty on this. They have to prepare policies that place women in the center and they have to touch women’s lives. The human-centered notion of work is what the success that Ak Party has achieved in municipal work based on.

Haber Revizyon: In cases where divorce could not be prevented, are there any services or studies such as post-divorce counseling or coaching that your Ministry provides for the after-divorce period especially for single mothers to help them manage the process psychologically and socially and run a healthy relationship with their children?

Fatma ŞAHİN: According to the research made family is our strongest orientation. We have put three very important services into practice. The first one of these is the “Training before Marriage”… An awareness raising program for couples has been started with the Pre-Marriage Program prepared by our ministry. Within the frame of the protocol signed with the Union of Municipalities in Turkey we began with the training of trainers and completed them to be applied and extended by our Ministry’s Provincial Directorates and municipalities. Municipalities and the units of our Ministry have also started training couples who intend to marry.

Unity of the family is important for the future. The researches we have conducted so far have shown that couples
make the decision of divorce too early. Therefore we have started the “Divorce Process Counseling”. As for the problems that couples and their children face and regarding their solution, we have started the pilot practices of family support and family counseling services aiming to support families during and after divorce in 5 cities which are Ankara, İzmir, Karabük, Kırıkkale and Burdur. 400 couples have benefited from our counseling services so far and almost 75 couples have decided to continue their marriages. This is a significant outcome.

Another important project of ours that we have completed the pilot studies is the Family Social Support Program. Besides the provision of application – based services and adopting a supply-oriented notion, we have started the pilot studies of the Family Social Support Program in Karabük and Kırıkkale in order to provide customized services to the family and individuals. Before families apply to us, we will get to know them and help them before it is too late. It is our most important goal to expand this project nationwide in the upcoming future.

We support divorced and needy women psychologically and financially.

Haber Revizyon: Women’s participation in workforce and the country’s economy are matters that you highlight the importance of. You have also started many projects on this issue. How would you define the targeted progress in the next 5 years?

Fatma ŞAHİN: By means of the policies followed in the area of women’s employment and the projects run, significant increases have been achieved in women’s participation in workforce and employment. While women’s participation in workforce in 2004 was 23.3, this ratio increased up to 30 in 2011. In this context, considerable works are carried on for women’s employment and entrepreneurship.

Increasing women’s workforce employment up to 35 is among our objectives for 2023.

In the new world order we consider women as the savers of the global economy.

In Turkey, especially to encourage female entrepreneurs and enhance their employment; we have been signing many protocols to solve problems that they encounter in education, production, capital, incentive and in reaching funds.
In the normally functioning process and according to the economic data, having a 35% women workforce in 2023 is already an expected outcome.

It is required and even obligatory that the defined goals and the policies which will be realized to reach these goals or the objectives’ being higher than the outcomes are in congruence with each other.

Haber Revizyon: In some developed countries, the increase in the number of women who gained their economic power caused some cases such as men not working and staying home and women shouldering the whole responsibility of the family. Would such things be a matter of concern in Turkey? What precautions should we take to prevent these cases to happen?

Fatma ŞAHİN: I do not think there will be such an outcome. Women’s taking part in labor market is extremely important for a country’s economical wealth and development. As it is known, participating employment is the most important tool for women’s empowerment. And in our country, women’s involvement in business life is a significant condition of social development. Paid employment which makes women’s efforts visible and helps them to exist as an individual in social life has been the most effective way for women to gain social, cultural and political rights and reach the equality of opportunities.

In addition, participation of women in business life has positive results for men as well as the society and women. Men undertake more workforce and feel more stressful when they are considered to have the major duty of maintaining the family because they have no option to give up the protective human role who makes a living.

Another important project of ours that we have completed the pilot studies is the Family Social Support Program. Besides the provision of application- based services and adopting a supply-oriented notion, we have started the pilot studies of the Family Social Support Program in Karabük and Kırıkkale in order to provide customized services to the family and individuals. Before families apply to us, we will get to know them and help them before it is too late. It is our most important goal to expand this project nationwide in the upcoming future.

We support divorced and needy women psychologically and financially.

Haber Revizyon: How does being the only female Minister of Turkey affect your family life, motherhood, wifedom? What do you do to keep the family peace and unity? What would you recommend?

Fatma ŞAHİN: I would like to state that there is no reason for not being “a good wife”, “a good mother” and “a good businesswoman” when life is well-planned. There is a set structure in our family; love, respect, loyalty and trusting each other. I have worked both in politics and before that in private sector with an intensive pace. I received the greatest support from my husband, my mother and my father. My mother looked after my children.

It is very important to get family support when you are in business life. We try to spend quality time when we are together. If we are to make a decision, we decide by discussing the subject altogether.

I say that it is important to spend quality time efficiently. There are those who spend the rest of the day together but do not pay attention to each other and on the other hand there are those who manage to do many things in an-hours togetherness. What is important is sharing.

Haber Revizyon: What would be your message to the Turkish women about March 8, the International Women’s Day?

Fatma ŞAHİN: The struggle that women had started for better working hours and wages on March 8, 1957 has today become a symbol of elimination of all kinds of discrimination towards women in all aspects of life and their desire to live in a more equal world.

Democracy, economic, social, political and cultural development is possible with women’s participation in every area of life and benefit from all rights and freedoms equally. With the notion of “women’s human rights” and “equality” policies determined in law, education, health, social support contribute to the empowerment of women in our country.

I wish that the March 8, International Women’s Day provides women the opportunity to live in a world where equality, justice and equity predominate and to build up a better future.

We thank our Minister of Family and Social Politics Fatma ŞAHİN for answering our questions.

haberrevizyon mart 2013 aile ve sosyal politikalar bakanlığı fatma şahin 1 haberrevizyon mart 2013 aile ve sosyal politikalar bakanlığı fatma şahin 2 haberrevizyon mart 2013 aile ve sosyal politikalar bakanlığı fatma şahin 3 haberrevizyon mart 2013 aile ve sosyal politikalar bakanlığı fatma şahin 4 haberrevizyon mart 2013 aile ve sosyal politikalar bakanlığı fatma şahin 5 haberrevizyon mart 2013 aile ve sosyal politikalar bakanlığı fatma şahin 6 haberrevizyon mart 2013 aile ve sosyal politikalar bakanlığı fatma şahin 7 haberrevizyon mart 2013 aile ve sosyal politikalar bakanlığı fatma şahin 8 haberrevizyon mart 2013 aile ve sosyal politikalar bakanlığı fatma şahin 9HABER REVİZYON DERGİSİ MART 2013

 

Bir cevap yazın