Nakşibendi Şeyhi Şeyh Nazım Kıbrısi

Haber Revizyon Dergisi imtiyaz sahibi R. Aytekin Türker Nakşibendi şeyhi Muhammed Nâzım Kıbrıs-î’yi Kıbrıs’ın Lefke kasabasındaki dergahında ziyaret etti. 92 yaşındaki Şeyh Muhammed Nâzım Kıbrıs-î hayatı ile ilgili birçok şey anlattı.

Nâzım Kıbrıs-î veya Şeyh Nâzım, Kıbrıs’ın Larnaka şehrinde 23 Nisan 1922 günü doğan, Mutasavvuf ve Nakşibendi şeyhidir. Lefke’de yaşamakta ve dünyanın pek çok yerinden müritleri Şeyh Muhammed Nâzım Kıbrıs-î nedeniyle Lefke’ye gelmektedir.

Soyu, anne tarafından Mevlevi tarikâtı kurucusu Mevlânâ Celâleddîn Rûmîye, baba tarafından Kâdiri tarikâtı kurucusu Abdülkâdir Geylânî’ye dayanır.

Babası Ahmet Adil Bey, Hacı Hasan Beyi ile Fatma Hanım’ın oğullarıdır. Hacı Hasan Efendi Larnaka’ daki Hala Sultan Türbesinin imamıdır ve Kadiridir. Yedi defa hacca gitmiştir. Sarığının yeşil olması sebebiyle Yeşilbaş lakabıyla anılır.

Şeyh Nazım Efendi’ nin annesi Hatice Hanımefendi mevlevi şair Kaytaz-zade Nazım Efendi ve Zehra Hanımefendi’nin kızıdır.

Çocukluğunu Kıbrıs, Lefkoşe’ de dedesi Kaytaz-zade’nin tasavvuf ve edebiyat dolu evinde geçirdi. Yedi Evliya’ ya komşu olarak oturduğu evinde onların manevi havasını teneffüs ederek büyümüştür.

Şeyh Nazım Efendi ilkokula başladığı sene, 1928’ de Türkiye’de harf inkılabı yapılmış idi. Bu yüzden okulda sadece birkaç ay Osmanlıca okumuştur. Bugün sahip olduğu Osmanlıcasını ve muntazam yazısını daha sonraki senelerde kendi çalışmasıyla öğrenmiştir.

1359 Hicri senesinde (1940) Lise’ yi bitirerek ağabeylerimin bulunduğu İstanbul’ a gelir. Gündüz Dünya ilmini öğrenmek için okula giden Şeyh Muhammed Nâzım Kıbrıs-î, akşamları vaktini din ilimlerini Mevlevi ve kadiri tarikatini öğrenmek için geçiriyordu. 1940`larda İstanbul Üniversitesinde Kimya Fakültesini okudu.

Genç yaşında İslami konularda fetva verebiliyordu. İstanbul’da bulunduğu dönem içerisinde Nakşibendi şeyhi Süleyman Erzurumi’ye bağlandı üniversiteye devam ederken aynı zamanda Şeyhi’nin sohbetlerine katılıp Nakşibendi tarikatını öğreniyordu. Sultanahmet camisinde geceyi tefekkürle geçirdiği sık sık görülmüştür ve bunu kendisi şöyle anlatıyor “ orada kalbime rahmet ve selamet geliyordu. Sabah namazlarını o camide şeyhlerimle birlikte kılıyordum, beni eğitiyor ve kalbime manevi ilim yerleştiriyorlardı. O zamanlar beni Şam’ın mübarek topraklarına çağıran bir çok rüya gördüm fakat henüz şeyhimden izin yoktu. Bir çok kez peygamber efendimizi beni huzuruna çağırırken gördüm. Kalbimde her şeyi bırakıp peygamberimizin mübarek şehrine göç etmek için derin bir arzu vardı.

Bir gün kalbimdeki bu hasret çok yoğun olduğu bir zaman Şeyhim Süleyman Erzurumi’yi gördüğüm bir zuhurat hasıl oldu gelip beni omzumdan salladı iznin şimdi geldi senin sırların ve manevi eğitimin benimle değil ben seni sadece emanet olarak tuttum senin gerçek şeyhin olan Abdullah Dağıstani hazretlerine hazır olana kadar… o senin anahtarlarını tutuyor git onu Şam’da bul. Bu izin sana benden ve peygamberimizden geliyor. Zuhurat bitmişti ve ben Şam’a gitme iznini almıştım.”

Şam’a gidip Şeyh Abdullah Dağıstani’ye bağlandı ve onun mânevi terbiyesine girdi.

Abdullah Dağıstani’nin emri ile insanlara tasavuf terbiyesini vermeye başladı. 1973’de Şeyh’inin vefatı ile onun yerine geçti. 2011’de oğlu Mehmet Adil Efendi’nin, kendi yerine geçip, silsileyi devam ettireceğini ilan etti.

Şeyh Muhammed Nâzım Kıbrıs-î 1941’de Hacı Emine Hanım ile olan evliliğinden dört çocuğu bulunmaktadır. Türkçe, Arapça, İngilizce ve Kıbrıs Rumcası olmak üzere dört dil bilmektedir.

Ezanın Arapça lafzı ile okunmasının yasak olduğu dönemde Kıbrıs’a geri geldiği ilk gün şerefeye çıkıp ezanı Arapça lafzı ile okumuş ve bunun üzerine bir hafta hapis yatmıştır. Serbest bırakılınca Lefkoşa’nın en büyük camii Selimiye’nin şerefesine çıkıp tekrar Arapça lafız ile ezan okumuş, bunun üzerine kendisine dava açılmıştır.

Davayı beklerken Lefkoşa’nın köylerini gezip Arapça lafız ile ezan okumaya devam etmiştir. Hakkında 114 dava aynı zaman diliminde açılmış ve 100 yılı aşan süre mahkumiyeti gündeme gelmiştir.

Davaların okunma gününe yakın, Adnan Menderes döneminde, TBMM’nin ezanın Arapça lafız ile okunmasını serbest bırakması üzere hakkındaki davalar düşmüştür.

Haber Revizyon Dergisi İmtiyaz sahibi R. Aytekin Türker, Şeyh Muhammed Nâzım Kıbrıs-î ‘ye evrim teorisini sordu;

“Mekteplerinizde Darwin Papazının, teori diyerek, nazariye diyerek insan maymundan geldi diyerek okutan zihniyet sahipleri bir gün bu yolu bırakmazsanız Allah yıkar.

Allah’ın kudretininin azametinin iradesinin hikmetinin önüne geçilemez.

Vurduğun vakit tın tın öten, bu bardakları yaptığınız bu çamur varya onda sizi yarattım diyor Allah. Bunu bırakıyor, Kuran-ı Kerim’ı bırakıyorsunuz. Mekteplere koymuyorsunuz. Sizi, bu kanunu kaldırmazsanız toprağın içerisine gömecek O Kudret sahibi. O’nun kelamına hürmetiniz vaciptir. Hürmet etmezseniz sizi O size O Kitabı gönderen Zatı Ecceli Ala bu toprağın içerisine gömecektir. Ne hekim ne hakim sizi kurtaracak değildir.”

Şeyh Nazım her sene Kıbrıslı hacı kafilesine lider olarak toplam 27 kez Hacca gitmiştir. Bir keresinde şeyhi Şam’dan Halep’e yürüyerek gitmesini ve her köyde durup iman, tasavvuf ve Nakşibendiliği yaymasını istemiştir. Şam – Halep arası yaklaşık 400km idi ve gidip gelmesi bir yıldan fazlasını almıştır. Bir iki gün yürüdükten sonra köye varıyor insanları eğitmek ve insan ahlakını yaymak, zikir yaptırmak için orada bir hafta kalıyor sonra diğer köye gitmek için yola çıkıyordu. Aynı şekilde şeyhi Kıbrıs’ı da baştanbaşa yürüyerek dolaşmasını ve insanları islama çağırıp, dinsizlik ve maddeciliği bırakmalarını istiyordu.

1978’den beri Türkiye’yi de dolaşmıştır. Hemen hemen Türkiye’nin her yerini ziyaret eden Şeyh Nazım, dolaştığı bölgelerde, bir yerden diğer yere, bir camiden diğer camiye gidip, Allah kelamını, maneviyatı ve iman nurunu yaymıştır. Gittiği her yerde halk tarafından olduğu kadar hükümet yetkilileri tarafından da hoş karşılanmıştır.

1974’ten itibaren Avrupa’yı ziyarete başlamıştır. Kıbrıs’tan Londra’ya uçak ile gidip dönüşünü kara yoluyla yapmıştır. Halen her ülkeden, değişik inanç ve kültürden her çeşit insanla görüşmeye devam ediyor, insanlar huzurunda şehadet getirip tarikata giriyor ve ondan manevi sırlar alıyorlar.

1986’da uzak doğu seyahatini gerçekleştirmiş ve Brunei, Malezya, Singapur, Hindistan, Pakistan ve Sri Lanka’yı ziyaret etmiştir. Buralarda da sultanlar, başkanlar ve umum halk tarafından heyecan ve coşkuyla karşılanmış, büyük ikram ve iltifatlarda bulunulmuştur.

1991’de Amerika seyahatine çıkmış ve 15 eyalet dolaşmıştır. Bu esnada değişik din ve inançlardan birçok kişiyle görüşmüştür ve bunun neticesinde Kuzey Amerika’da Nakşibendi tarikatına ait 15 merkez açılmıştır. İkinci ziyaretini 1993’te yapmış ve yine birçok yeri dolaşmıştır. Sayesinde, Kuzey Amerika’da 10 000 kişi müslüman olup tarikata girmiştir.

Şeyh Muhammed Nâzım Kıbrıs-î, hayatı boyunca İslam dinini yaymak, Nakşibendiliği öğretmek ve insanları haramdan kurtarmak için çalışmalar yapmıştır. Şu anda 92 yaşında olan Şeyh Muhammed Nâzım Kıbrıs-î Kıbrıs Lefke’de bulunan dergahında yaşayıp dünyanın dört bir tarafından gelen müridlerini kabul etmektedir.

NAKŞİBENDİLİK NEDİR?

Nakşibendî terbiye okulu, hicri: 791, miladi: 1389 tarihinde vefat eden Hace Muhammed Bahauddin Nakşibend Hz. lerinin temel usullerini belirlediği bir manevi terbiye sistemidir.

Onun adına nispet edilerek “Nakşibendîlik” diye anılmaktadır. Bu terbiye yolu ve usulü, Bahauddin Nakşibend Hz.leri ile başlamış değildir. Kendisi bu yolun usül, adaplarını önceki büyüklerden almıştır.

Bu terbiye yolunun usül ve adabı, silsile yolu ile Hz. Ebu Bekir Sıddık’a ve ondan Hz. Resûlullah’a ulaşmaktadır. Terbiyenin başında ve merkezinde alemlere rahmet olan Hz. Resûlullah bulunmaktadır.

Bu terbiye yolunun temel özelliği gizli zikir ve ilahi muhabbettir. Bu zikir ve terbiye yolu, tarih içinde gelen mürşidlerin ismiyle farklı adlarla anılmıştır. Hz. Ebu Bekir Sıddık’tan sonra bu yola “Sıddıkiyye” ismi verildi. Hz. Beyazid-i Bistamî’ye kadar bu isimle anıldı.

Ondan sonra “Tayfûriyye” ismi verildi. Tayfur, Beyazid-i Bistamî’nin bir diğer adıdır. Hâce Abdulhâlik Gücdevanî Hz.lerine kadar bu isimle anıldı. Ondan sonra, “Hâcegâniyye” ismi verildi. Şah-ı Nakşibend Hz.lerine kadar bu isimle anıldı.

Şah-ı Nakşibend Hz.lerinden sonra, “Nakşibendiyye” ismi verildi. Bu yol bu isimle İslam alemine yayıldı, meşhur oldu. Diğer kollardaki isimler zamanla unutuldu. Bu yol, Mevlana Halid Bağdâdi’den sonra “Nakşibendî Hâlidiyye” ismiyle de anılıp yayıldı. Bu gün Anadolumuzda yaygın olan kol “Halidiyye” koludur. Bu yol, günümüzde Şah-ı Nakşibend Hz.lerine nispet edilen meşhur ismiyle “Nakşibendîlik” şeklinde anılmaktadır.

Nakşibend, “nakş” ile “bend” kelimelerinden oluşmuş bir terkiptir. Bir isim değil sıfattır; ancak isim gibi meşhur olmuştur.

Nakş, bir şeyi bir yere nakşetmek, nakış gibi işlemek, hiç çıkmayacak hâle getirmek, mühür gibi kazımaktır. Bend, Farsça bir isim olup, dilimizde hem isim, hem sıfat olarak kullanılmaktadır. İsim olarak, bağ, kelepçe, baraj, bent, kemer gibi manalara gelmektedir. Sıfat olarak, sıkıca bağlı, iyice bağlayan, kuvvetlice bağlanmış manalarına gelir. Kalbe Allah zikrini hiç çıkmayacak şekilde nakış gibi işledikleri ve ondan hiç kopmadıkları için, gizli zikir sahiplerine Nakşibendî denmiştir.

ABDULHALİK – IL GÜCDEVANİ’NİN TESPİT ETTİĞİ ON BİR TARİKAT PRENSİBİ

1- Vukuf-ı Zamanî: Müridin zamanı çok iyi değerlendirmesidir.

2- Vukuf-ı Adedî: Dersin adedi ve gerçek manası düşünülmelidir.

3- Vukuf-ı Kalbî: Kalbi uyanık tutmak gerekir.

4- Hûş der-dem: Nefes alıp verirken, gaflette olmamak.

5- Nazar ber-kadem: Başkasına değil, kendine bakmalıdır.

6- Sefer der-vatan: Halktan ayrılıp Hakk’a gitmesidir.

7- Halvet der-encümen: Halk içinde de olsa, halvet hali olmalıdır.

8- Yâd kerd: Şeyhin verdiği zikri, kalb ve dil ile daima tekrarlamak.

9- Bâz geşt: Zikirle Allah’a dönüş, vuslât düşünülmelidir.

10- Nigah-daşt: Kalbi zararlı düşüncelerden korumak.

11- Yâd-daşt: Masivâyı bırakarak, sadece Allah’ı düşünmektir

——————————————————————————————————————————————————————————–

R. Aytekin Türker who is publisher of Haber Revizyon Dergisi (News Revision Magazine) visited Muhammed Nâzım Kıbrıs-î who is Naqshbandi Tariqa Sheik at his dervish convent in Lefke County of Cyprus. 92-year-old Sheik Muhammed Nâzım Kıbrıs-î told a lot of things in relation to his life.

Nâzım Kıbrıs-î or Sheik Nâzım is Sufi and Naqshbandi Sheik who was born in Larnaca City of Cyprus on 23 April 1922. He lives in Lefke; and his chelas from a lot of locations all over the World come to Lefke because of Sheik Muhammed Nâzım Kıbrıs-î.

His roots depend on, from mother side, Mevlânâ Celâleddîn Rûmî who is founder of Mevlevi Tariqa; and, from father side, on Abdülkâdir Geylânî who is founder of Kâdiri Tariqa.

His father Ahmet Adil Bey is son of Hacı Hasan Bey and Fatma Hanım. Haci Hasan Efendi is imam and Qadr of Hala Sultan Tomb in Larnaca. He made pilgrimage 7 times. He is referred to Yeşilbaş (Green Head) nickname because of his imamah is green.

Sheik Nazim Efendi’s mother Hatice Hanımefendi isdaughter of mevlevi poet Kaytaz-zade Nazım Efendi and Zehra Hanımefendi.
He spent his childhood in Cyprus, Nicosia in his Grandfather Kaytaz-zade’s house which was full of Sufism and literature. He resided as neighbor of Seven Saints; and grew up by breathing their spiritual ambience.

In 1928 in which Sheik Nazim Efendi started to primary school, alphabet reform was made in Turkey. For that reason he studied Ottoman Turkish only a few months in the school. He learned Ottoman Turkish and regular writing, he knows today, in later years thanks to his own study.

In 1359 hegira year (circa 1940) graduated from High School; and came to Istanbul where his elder brothers live. In day time, Sheik Muhammed Nâzım Kıbrıs-î went to school in order to learn World Science; and spent his night times in order to learn religious sciences, Mevlevi and Kadiri Tariqas. In 1940s, he studied at Faculty of Chemistry in Istanbul University. He was being able to give a fatwa on Islamic matters in his young ages. While he was being in Istanbul, he adhered to Süleyman Erzurumi who was Naqshbandi Sheik; and he was also learning Naqshbandi Tariqa by attending to his Sheik’s talks while he was also attending to the University. It was seen very often that he spent night with meditation in Sultanahmet Mosque; and he told this as “rest and salvation were coming into my heart while I was there”. I was performing my morning prayers there together with my Sheiks; they were training me and placing spiritual science in my hearth. Those days, I dreamed a lot of visions calling me to Damascus’s blessed lands but I was not allowed by my Sheiks. Many times I dreamed our master prophet while he was calling me to before him. I had a deep desire, in my heart, to move to the blessed city of our prophet by leaving everything. A day while this intensive longing was very deep, an unexpected appearance in which I saw my Sheik Süleyman Erzurumi was happened and he came and keep and shake my shoulder and said “Now you have the allowance; your secrets and spiritual education is not with me; I kept you only an escrow until you are ready for Hiz Nibs Abdullah Dağıstani; … he keeps your keys; go and find him in Damascus.” This allowance comes to you from me and our master prophet. The unexpected appearance had ended and I had the allowance to go to Damascus.

He went to Damascus and adhered to Sheik Abdullah Dağıstani and entered under his spiritual education.

Under Abdullah Dagıstani’s order, he started to give Sufism education for people. Upon Sheik’s passing in 1973, he substituted his place. In 2011, he declared that his son Mehmet Adil Efendi will substitute his place and maintain the sequence.

Sheik Muhammed Nâzım Kıbrıs-î has four children from the marriage to Pilgrim Emine Hanım in 1941. He knows four languages of Turkish, Arabic, English, and Cypriot Greek.

In period in which the fact that the reciting of the azan with its Arabic literal was forbidden, he came back to Cyprus, and went up to the minaret balcony, and recited the azan with its Arabic literal, and upon this, he served 1 week in prison. When he released, he went up the minaret balcony of the greatest mosque Selimiye of Nicosia, and recited the azan again with its Arabic literal, and upon this, a sue was opened against him. While he was waiting for the case, he continued to recite the azan with its Arabic literal by going round the villages of the Nicosia. 114 cases were opened against him in the same time zone; and his sentence of exceeding 100 years became the main topic of the agenda. While it was approaching to the hearings of the case, all of the cases were dismissed upon the fact that reciting of azan in its Arabic literate was released by Turkish Grand National Assembly (TBMM) in Adnan Menderes period.

Türk İslam Kültür Cemiyeti (Turkish Islamic Cultural Society) is the association which was built in 1983 in the Turkish Republic of Northern Cyprus, and continues its activities currently in Nicosia.

Haber Revizyon Magazine publisher R. Aytekin Türker asked evolutionary theory to Sheik Muhammed Nâzım Kıbrıs-î.

“Those people of mentality who teaches Priest Darwin as saying theory and mankind came from monkey; Allah demolishes you unless you leave this way, one day.

Allah’s power, hauteur, will, reason can not be prevented.

Allah says “You were created, by me, of this mud from which you make these cups which sound off “tin, tin” when you kicked. You leave Koran, if you leave this. You don’t allow this to schools. He, the owner of power will embed you in the ground unless you don’t put aside this measure. Your respect to His word is obligatory. If you do not respect, He who is the Great Killer who sent you that book will embed you in the ground. No physician and no judge will rescue you.”

ACTIVITIES CURRENTLY CARRIED OUT BY HIM

Meeting, seminar, conference, and talks, Group works, the local and the international youth camps, Youth organization of excursions and visits, Newspaper publication, and public relations, Holy Koran reading contests, National+Regional story writing contests, Village and family visits, contacts with Islamic organizations, blood donation campaigns, tree planting activity, circumcising of poor children, providing scholarship for Youth, to help poor families, sport competitions between Youth,
Carrying out the activities necessary for repairing and building of our mosques, arranging of iftarees for various sections, free of charge refresher courses for youth, Opening of Religious Information Courses, opening dormitories for secondary school and university students, clarification activities on the Cyprus problem and the national issues.

Sheik Nazim went for pilgrimage to mecca 27 times as leader of Turkish Cypriots every year. Once, his sheik wanted him to go, by walking, from Damascus to Aleppo; and to stop in every villages; and to spread faith, Sufism and Naqshbandism. Distance between Damascus and Aleppo was about 400 kms his going and coming took more than one year. He was reaching to a village and staying there one week in order to educate people, to spread and the human ethics, to have them to invocate; and then departing to go to another village. Likewise, his sheik was wanting him to go around, by walking, throughout Cyprus, and to call the people for Islam because of he was wanting the people should left paganism and materialism.

He walked around also throughout Turkey, since 1978. Sheik Nazim who visited almost everywhere of Turkey spreaded word of Allah, spirituality and faith light in the regions he went round by going from a place to another, from a mosque to another mosque. He was welcame in everywhere he went by people as well as governmental authorities.

He started to visit Europe from 1974. He went from Cyprus to London by plane; and returned by land route. Presently, he continues to powwow with people from each of countries, from different faiths and cultures and all kind of people; and the people recite the kalima shahadah before him, and participate in Tariqa and take spiritual secrets from him.

In 1986, He practiced his Far East journey and visited Brunei, Malaysia, Singapore, India, Pakistan, Sri Lanka. In these places, he was welcome, with great sensation, by sultans, presidents and people in general; and entertained and complimented greatly.

In 1991, he departed for America journey; and went round 15 states. Meantime, he negotiated with a lot of people from different religions and faiths; and, as a result of this, 15 centers of Naqshbandi Tariqa in North America were opened. He delivered his second visit in 1993; and went round a lot of places. Thanks to him, 10 000 people in North America became Muslim; and participated in Tariqa.
Sheik Muhammed Nâzım Kıbrıs-î carried out studies, throughout his life, in order to spread Islam religion, to teach Naqshbandism and to rescue people from illicit. Muhammed Nâzım Kıbrıs-î who is currently 92 years old, lives in his dervish convent in Cyprus, Lefke; and welcomes his followers.

WHAT IS NAQSHBANDISM?

Naqshbandi discipline school is a spiritual discipline system of which basic methods were determined by Hace Muhammed Bahauddin Nakşibend his nibs passed in hegira: 791, Christian: 1389.

It is called as “Naqshbandism” by complying with his name. This discipline way and method did not started with Hace Muhammed Bahauddin Nakşibend his nibs. He took the methods and manners from the previous almighty peoples. The methods and manners of this discipline path reaches in sequence to Ebu Bekir Sıddık his nibs and from him to our Master the Prophet his nibs. Our Master the Prophet his nibs who is grace for universe is at the head and center of the discipline.

Main feature of this discipline route is secret invocate and divine conversation. This invocate and discipline path was called in different names with names of guides coming through the history. Name of “Sıddıkiyye” was given to this path after Ebu Bekir Sıddık. It was called with this name until Beyazid-i Bistamî his nibs. Then, name “Tayfûriyye” was granted. Tayfur is Beyazid-i Bistami’s another name. It was called with this name until Hâce Abdulhâlik Gücdevanî his nibs. Then, name “Hâcegâniyye” was granted. It was called with this name until Şah-ı Nakşibend his nibs. After Şah-ı Nakşibend his nibs, it was called as “Nakşibendiyye”. This tarika, with this name, spreaded to Islam World; and became famous. The names at the other sections were forgotten in time. This tarika called and spreaded with name of “Nakşibendî Hâlidiyye” after Mevlana Halid Bağdâdi. The section which is widespread in our Anatolia is “Halidiyye” section. Today, this way is called with its famous name as “Naqshbandism” in accordance with Şah-ı Nakşibend his nibs.

Naqshband is a compound word consisting of “nakş” (emroidery) and “bend” (bound). It is not a noun but an adjective; however it became famous like a noun. The “nakş” means to embroider something to some place and to embroider like an embroidery, and make it fixed, and engrave it like a seal. The “bend” is a name in Farsi; and used in our language as both noun and adjective. As a noun, it means such as connection, manacle, clamp, dams, bent, belt. As an adjective it means tightly connected, firmly connecting, strongly connected. The owners of secret invocate were called as “Naqshbandi” because of they strongly embroiders Allah invocate into the hearth like an embroidery; and do not separate from it.

The “tariqa” means way and method. the “tariqa” is not a religion and sectarian but the form of understanding and living of the religion. It was founded in order to discipline people. Tariqas were called in different names as per methods and invocates they prefer for discipline. Source of Sufism is not philosophy of East, religions of West but Koran and Sunna. All of spiritual education methods are shortly called as “Sufism”. Naqshbandi Tariqa Discipline was found on secret invocate method. It came up to date by being developed by great protectors adopting this way. These methods and disciplines were cited from verses of the Koran, from saunas of our Master Muhammed his nibs, and from situations of his honorable Companions. With its everything., it is bound to Koran and Sunna. Methods and disciplines of this way were either stated clearly in Koran and Sunna or accepted through signal, indication, and silence. That is, there is noting contrary to spirit of Islam. How Scribes have the authority of making jurisprudence in Islamic Law area, absolute guides have also making jurisprudence, determining new methods in ethic and discipline areas. This education system is not a new religion but a school teaching and applying ethics lessons of religion. Its target is to make people reached to fine morality and to god’s sake. Its method is to connect the hearths to Almighty Allah with conversation. Its basic method is secret invocate, mass invocate, conversation, talk, relation, kindness, saving, service and reformation of beastly qualities of human soul with manners.

ELEVEN TARIQA PRINCIPLES DETERMİNED BY ABDULHALİK – IL GÜCDEVANİ

1- Vukuf-ı Zamanî: It is the fact that the follower evaluates the time perfectly.

2- Vukuf-ı Adedî: The number and real mean of the lesson should be considered.

3- Vukuf-ı Kalbî: It is necessary to keep the Heart of being awake.

4- Hûş der-dem: Being not in carelessness while breathing.

5- Nazar ber-kadem: He should look at himself but not to others.

6- Sefer der-vatan: The fact that he separates from people and goes to Allah.

7- Halvet der-encümen: Privacy situation must be even if in people.

8- Yâd kerd: Continuously repeating, with hearth and tongue, the invocation given by Sheik.

9- Bâz geşt: Turning back to Allah, meeting should be considered with invocate.

10- Nigah-daşt: To protect the heart from harmful thoughts.

11- Yâd-daşt: To think only Allah by eliminating Masivâ.

Haber Revizyon şubat 2014 şeyh muhammed nazım kıbrısi 1 Haber Revizyon şubat 2014 şeyh muhammed nazım kıbrısi 2 Haber Revizyon şubat 2014 şeyh muhammed nazım kıbrısi 3 Haber Revizyon şubat 2014 şeyh muhammed nazım kıbrısi 4 Haber Revizyon şubat 2014 şeyh muhammed nazım kıbrısi 5 Haber Revizyon şubat 2014 şeyh muhammed nazım kıbrısi 6 Haber Revizyon şubat 2014 şeyh muhammed nazım kıbrısi 7 Haber Revizyon şubat 2014 şeyh muhammed nazım kıbrısi 8 Haber Revizyon şubat 2014 şeyh muhammed nazım kıbrısi 9

HABER REVİZYON DERGİSİ ŞUBAT 2014

 

 

Bir cevap yazın