Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu – İslamofobi

Ak Parti İzmir Millet Vekili Sayın Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu’na Haber Revizyon Dergisi okuyucuları için “İSLAMOFOBİ”yi sorduk.

Haber Revizyon: İslamofobi Nedir?

Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu: İslamofobi, İslam ve Müslümanlara karşı bağnazlık, hakaret, küçük görme ve ayrımcılık temelinde vücut bulan bir dizi eylemin sistemik hale gelmiş yansımalarına verdiğimiz genel bir ad. Dolayısıyla yukarıda verdiğimiz örnekler, bu genel şemsiye terimin altına girebileceği gibi, İslamofobi’nin farklı veçhelerinden beslenen eylemleri oluşturuyor. Tarihi ve felsefi açıdan İslamofobi’yi İslam ve Müslümanların tarihi süreçte Batı tarafından ötekileştirilmesinde izleyebiliyoruz. Bu noktada önemli bir soru, tüm bu örneklerde geçerli olabilecek olan “bireysel önyargılar” , “bağnazlık” gibi tepkilerin İslamofobi adını verdiğimiz kavramdan farkları ve bu kavramla ilişkilerinin ne olduğunda yatıyor. Bu yüzden görünür, tespiti kolay ve herkesin kolaylıkla üzerinde ittifak edebileceği İslamofobik tepkilerin sıradanlaşmasına yol açan daha üstü kapalı mesajlara eğilmek ve bunların kökünde yatan nefret ve ötekileştirme diliyle nasıl mücadele edilebileceği sorusu önem taşıyor. Bu anlamda İslamofobi’ye üretilecek cevaplar sağlam bir vahiy ve sünnet bilgisiyle ilişkili olduğu kadar sosyal ilişkilerin doğru okunmasıyla da ilişkili; örneğin ABD’de “İslamofobi A.Ş.” olarak adlandırılan ve arkasında büyük bir finansal destek bulan şeriat karşıtı kampanyanın farklı dini ve seküler grupları içermesi, ya da Avrupa’daki aşırı sağcı grupların Avrupa solunun insan hakları söylemlerini kullanıyor olması gibi tespitler çok yönlü bir okumayı elzem kılıyor.

Haber Revizyon: İslamofobi’nin nedenleri sizce neler? İslamofobi sizce nasıl engellenir veya durdurulur?

Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu: İslamofobi’nin temelinde aslında Batı kültürünü Doğu kültüründen özelde İslam’dan üstün gören bir çeşit kültürel ırkçılık yatmaktadır. Oryantalizm diye ifade edilen bu zihniyetin arka planında Batının sömürgeci emellerini meşrulaştırmak için, Müslümanları medeniyetten yoksun ve yönetilmesi gereken bir toplum olarak gösteren anlayış yer almaktadır. İslamofobi bu nedenle, Batı toplumunda zaman içerisinde oluşmuş doğal bir İslam ve Müslüman korkusu değildir. Aksine, yıllarca oluşturulmak istenen yapay İslam tehdit ve korkusunu,11 Eylül gibi şiddet olaylarının da kullanılmasıyla sistemli ve bilinçli bir şekilde Batıda yayma çabasının ürünüdür. İslam korku ve nefreti, Hıristiyan fanatik yazarların öncülüğünde hareket eden çeşitli vakıf ve kuruluşların çalışmalarıyla ve merkez medya organlarında Müslümanların sürekli olarak şiddetle özdeş gösterilmeleriyle oluşturulmaktadır. Son zamanlarda, İslam’a hakaret içeren çeşitli film ve karikatürlerle provoke edilmeye çalışılan Müslümanların orantısız tepkileriyle İslam korkusu ve düşmanlığı yayılmaya çalışılmaktadır. Yani aslında İslamofobi, İslam korkusundan ziyade, İslam’a tahammülsüzlükten kaynaklanan dışlama ve değersizleştirme çabaları sonucu karşımıza çıkmaktadır. İslamofobi’yi yaygınlaştıran bir diğer husus da, yabancı düşmanlığını açıkça yapamayan Avrupa’daki ırkçı parti ve grupların İslam’ın terörle anılmasını sağlayan olayları kullanarak tabanlarını ve destekçilerini çoğaltma çabalarıdır.

İslamofobi’nin engellenebilmesi için öncelikle akademik çalışmalara ihtiyaç vardır. Medya ve sinema ile bu yapay korkuyu yerleştirmeye çalışan dernek ve kuruluşların faaliyetlerinin ırkçılık olarak kabul edilmesi ve hem yasal olarak hem de politik alanda bu tür faaliyetlerin önlenmesi gerekir. Ayrıca, İslam ve Müslümanların medyada ve Hollywood filmlerinde sürekli şiddetle ve terörle anılmasını takip edecek ve bunları kınayacak sivil denetim mekanizmalarının oluşturulması lazım. En önemlisi de Batı’nın İslamofobi tehdidi ve tehlikesinin varlığına inanması gerekiyor.

Haber Revizyon: Özellikle başka dinlerin din adamlarının, örneğin Budist Rahiplerin de bu tür İslamofobik eylemleri gerçekleştirdiğini görüyoruz. Size göre hangi nedenlerle din ve felsefe insanları yine başka bir dine karşı bu tür olaylar gerçekleştiriyor?

Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu: Evanjelik ve fundamentalist Hıristiyanların bir kısmının, İslamofobi üreten şebekenin içerisinde yer aldıklarını görüyoruz. Farklı dinlere mensup din adamlarının başka dinlere karşı özelikle de İslam’a karşı nefret ve düşmanlık beslemelerinin iki nedeni olabilir. Birinci neden cehalet. Bu, rahiplerin Oryantalistlerin sundukları bakış açısının etkisiyle önyargı ve düşmanlıkla hareket etmelerine sebep oluyor. İkinci neden İslam ile rekabetten kaynaklanıyor. Son zamanlarda İslam’ın gerek din değiştirmeler gerek göçlerle yaygınlaşması bu din adamlarını kızdıran bir gelişme. Önümüzdeki 40-50 yıl içerisinde ABD ve Avrupa’da Müslüman nüfusunda öngörülen büyük artış bu kesimleri kaygılandırıyor.

Haber Revizyon: İslamofobi’nin yayılmasındaki etkenin dini inanışlara toleranssızlıktan öte politik/siyasi/ticari nedenleri var mı? Bu konuda neler düşünüyorsunuz?

Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu: İslamofobi, Batılı devletler ve politikacılar tarafından hem dışa dönük olarak İslam ülkelerinin sömürülmesi hemde içe dönük olarak ırkçı zihniyete meyilli kişilerden oy alma saiki ile bilinçli olarak gündemde tutulmaktadır.

Haber Revizyon: Çin’in Doğu Türkistan’daki Müslümanlara yönelik şiddetini neye bağlıyorsunuz?

Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu: Doğu Türkistan stratejik olarak Çin’in vazgeçilmezi konumundadır. Çin’in, bölgede gerçekleştirdiği asimilasyonun temel sebebi Doğu Türkistan’ın stratejik konumudur. Zira Orta Asya Cumhuriyetlerine açılan kapı Doğu Türkistan’dan geçmektedir ve bu bölge Çin için yeni pazarlar ve enerji kaynakları anlamına gelmektedir. Bu noktada Uygurların taleplerinden korkan Çin, bu bölgenin kendisinden kopacağı paranoyası içerisinde Doğu Türkistan’ı Çinlileştirme projesini hayata geçirmiştir. Doğu Türkistan’da Müslümanlara yönelik şiddet de maalesef bu politikanın en acı ve gayri-insani tarafıdır.

Haber Revizyon: Amerika’nın veya diğer Yahudi veya Hristiyan ülkelerin lobilerinin bu konudaki etkileri sizce neler?

Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu: Center For American Progress (CAP) adlı düşünce kuruluşunun Amerika’da İslamofobi’yi üreten ve yayan kişi ve kuruluş ağını irdeleyen “Korku şirketi: Amerika’da İslamofobi ağının kaynakları” adlı rapora göre, Amerika’da yedi vakıf tarafından İslam karşıtı düşünce kuruluşlarına milyonlarca dolar aktarılmıştır. Bu kuruluşlar, İslam hakkında ürettikleri ve bilimsel gerçekler şeklinde sundukları dezenformasyonu çeşitli medya organları ve aşırı sağ siyasetçiler aracılığıyla propaganda amacıyla kullanmaktadır. Bu vakıflara bakıldığında, İslamofobi’yi üreten ve besleyen kesimlerin; aşırı sağda yer alan muhafazakârlar, fundamentalist Hıristiyanlar, korku siyasetinden beslenen İslam karşıtı bazı Cumhuriyetçi politikacılar ile sağcı Siyonist grupların olduğu anlaşılmaktadır.

Haber Revizyon: İslamofobi konusunda dünyada bu fiziksel ve psikolojik zulme maruz kalan kişi sayısında rakamlar ne söylüyor?

Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu: Ayrımcılık üzerine yayınlanan birçok rapor, Müslümanların ABD ve Avrupa ülkelerinde özelikle de 11 Eylül olaylarından sonra sistematik olarak çeşitli baskılara maruz kaldıklarını ve ayrımcılığa tabi tutulduklarını ve baskıların giderek artığını gösteriyor. Ayrıca, İslamofobik ortamdan yararlanan birçok hükümetin Müslüman azınlıkların haklarını sınırlayan çeşitli yasal ve idari uygulamalarda bulundukları görülmektedir. Farklı kültürlere karşı tolerans ve çoğulculuğu ile övünen ve bunu diğer toplumlara da aktarma iddiasında olan Avrupanın, İslamofobi’ye karşı gerekli önlemleri acilen alması gerekmektedir.

——————————————————————————————————————————————————————————–

We asked “ISLAMOPHOBIA” to Ak Party İzmir Member of Parliament Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu for Haber Revizyon Magazine readers.

Haber Revizyon: What is Islamophobia?

Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu: Islamophobia is a general name we give to the systemic reflections of a series of actions emerging on the basis of bigotry, insult, contempt and discrimination against Islam and Muslims. Thus, the examples above may be encompassed by this general umbrella term, and constitutes the actions fed by different aspects of Islamophobia, as well. In historical and philosophical aspects, we can see Islamophobia in the othering of Islam and Muslims by the West in the historical process. At this point, there is an important question underlying the differences of the reactions such as “individual prejudices”, “bigotry”, which can be valid in all these examples, from the concept called Islamophobia and their relations with this concept. Thus, it is important to address more implicit messages which cause becoming ordinary of the Islamophobic reactions that are visible, easy to detect and agreed on easily by everyone and how the hatred and othering underlying them can be handled. In this sense, the answers to be given to Islamophobia are related to correct interpretation of the social relations as well as they are related to good knowledge of inspiration and tradition; for example, determinations such as an anti-sharia campaign in USA called “İslamofobi A.Ş.” and supported by a big financial support include different religious and secular groups, or extreme right-winger groups in Europe use the human rights discourses of European left necessitate a multi-directional interpretation.

Haber Revizyon: What do you think are the reasons of Islamophobia? How do you think is Islamophobia prevented or stopped?

Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu: Actually, a kind of cultural racism which sees West culture superior to East culture, especially Islam lies at the bottom of Islamophobia. There is the understanding in the background of this mentality called Orientalism that shows Muslims as a society which is deprived of civilization and needs to be managed in order to legitimize the imperialist aims of the West. Therefore, Islamophobia is not a natural fear of Islam and Muslim which has arisen in Western society in the course of time. On the contrary, it is the result of the effort for spreading the artificial Islam threat and fear aimed to be created for years in the West systematically and deliberately, using the acts of violence such as September 11. Islam fear and hatred are created with the work of various foundations and organizations acting under the leadership of Christian fanatic writers and by continuously showing the Muslims equal to violence in the central media organs. Recently, efforts are put into spreading Islam fear and hostility with disproportionate reactions of Muslims who are tried to be aggravated by various films and caricatures including insult to Islam. In fact, Islamophobia appears as a result of exclusion and derogation efforts caused by intolerance to Islam, rather than fear of Islam. Another point which extends Islamophobia is the efforts of racist parties and groups in Europe that can not obviously show their xenophobia to enlarge their base and supporters using the cases causing Islam to be associated with terror.
First of all, academic study is required to prevent Islamophobia. It is necessary to accept the activities of the foundations and organizations that try to set this artificial fear by media and cinema as racism and to prevent such activities both legally and in political area. Besides, it is necessary to form civil inspection mechanisms to monitor and condemn associating Islam and Muslims always with violence and terror in media and Hollywood films. The most important thing is that West should believe in the existence of Islamophobia threat and danger.

Haber Revizyon: Especially we see that religious functionaries of other religions, for example Buddhist monks, perform such Islamophobic acts. Why do you think do religious functionaries and philosophers perform such acts against another religion?

Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu: We see that part of Evangelic and fundamentalist Christians take part in the network generating Islamophobia. There may be two reasons why religious functionaries of different religions have hatred and hostility against other religions especially Islam. First one is ignorance. This causes the monks acting with prejudice and hostility with the effect of the perspective introduced by Orientalists. Second one is the competition with Islam. Recent proliferation of Islam by religious conversions or migrations is a development which annoys such religious functionaries. And the big increase foreseen in Muslim population in USA and Europe in the following 40-50 years worries them.

Haber Revizyon: Are there any political/commercial reasons of the proliferation of Islamophobia beyond non-tolerance to religious beliefs? What do you think on this subject?

Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu: Islamophobia is deliberatively kept on the agenda with the motive of exploiting Islam countries by Western states and politicians externally and receiving votes of persons inclined to racist mentality internally.

Haber Revizyon: What do you think is the reason of violence of China towards Muslims in East Turkistan?

Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu: East Turkistan is strategically indispensable for China. The main reason of assimilation made by China in the region is the strategic location of East Turkistan. Because, the door opening to Middle Asia Republic passes through East Turkistan and this region means new markets and energy sources for China. At this point, China, fearing of the demands of Uyghurs, has realized the project of Sinicization of East Turkistan with the paranoia that this region will separate from it. And the violence towards Muslims in East Turkistan is unfortunately the most painful and inhuman part of this policy.

Haber Revizyon: What do you think are the effects of America or lobbies of other Jewish or Christian countries on this subject?

Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu: According to the report of thinking organization Center For American Progress (CAP) titled “Fear, Inc.: The roots of the Islamophobia network in America” which addresses the network of persons and organizations generating and spreading Islamophobia in America, seven foundations in America have transferred millions of dollars to anti-Islam thinking organizations. These organizations use the disinformation they generate about Islam and present in the form of scientific truths for the purpose of propaganda by means of various media organs and extreme right politicians. When these foundations are examined, it is understood that the parts generating and feeding Islamophobia are the conservatives in the extreme right-wind, fundamentalist Christians, some anti-Islam Republican politicians fed by fear policy and rightist Zionist groups.

Haber Revizyon: What do the figures tell us about the number of persons exposed to this physical and psychological cruelty associated with Islamophobia in the world?

Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu: Many reports published on discrimination indicate that Muslims are exposed to various pressures systematically and subjected to discrimination and the pressure gradually increases in USA and European countries especially after September 11. Besides, it is seen that many governments benefiting from Islamophobic environment carry into effect various legal and administrative implementations restricting the rights of Muslim minorities. Europe, that prides on its tolerance and pluralism towards different cultures and purports to transfer this to other societies, should immediately take necessary actions against Islamophobia.

haberrevizyon kasım 2013 islamofobi mehmet tekelioğlu 1 haberrevizyon kasım 2013 islamofobi mehmet tekelioğlu 2 haberrevizyon kasım 2013 islamofobi mehmet tekelioğlu 3 haberrevizyon kasım 2013 islamofobi mehmet tekelioğlu 4 haberrevizyon kasım 2013 islamofobi mehmet tekelioğlu 5 haberrevizyon kasım 2013 islamofobi mehmet tekelioğlu 6 haberrevizyon kasım 2013 islamofobi mehmet tekelioğlu 7

HABER REVİZYON DERGİSİ KASIM 2013

 

Bir cevap yazın